Бренди

Budissa Bag

BAG Budissa Agroservice GmbH — німецька ком­па­нія, яка по­чина­ючи з 1994 р. зай­ма­єть­ся по­ширен­ням тех­но­логії збе­ріган­ня си­лосу, сі­нажу, жому, пив­ної дро­бини та су­хого зер­на в плас­ти­кових ру­кавах.

З 1997 р. ком­па­нія ви­роб­ляє в Ні­меч­чи­ні си­лос­ні пре­си Budissa Bagger та плас­ти­кові ру­кави для збе­ріган­ня кор­мів, а та­кож су­хого то­вар­но­го зер­на. Крім ви­роб­ниц­тва та про­дажу сво­єї про­дук­ції в більш ніж 30 кра­їн сві­ту, ком­па­нія пос­тій­но зай­ма­єть­ся роз­робкою но­вих про­дук­тів в об­ласті консерву­ван­ня кор­мів у плас­ти­кових ру­кавах і ак­тивно спів­пра­цює з єв­ро­пей­ськи­ми дос­лідни­ми ус­та­нова­ми. Ве­лику ува­гу ком­па­нія при­діляє консуль­та­цій­ним пос­лу­гам та сер­ві­су.

BAG Budissa Agroservice Gmb вхо­дить до гру­пи ком­па­ній Budissa. Це сіль­сько­гос­по­дарсь­ке під­при­ємс­тво об­робляє в Ні­меч­чи­ні близь­ко 9500 га земель та має приб­лизно 5500 го­лів ВРХ і 6000 го­лів сви­ней.

Офіційний сайт компанії: www.budissa-bag.de